Kontakt os på tlf.: ​75 51 70 55

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelle betingelser​

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer o. lign. vedrørende elektriske kabler og ledninger, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem Waskönig + Walter Danmark (i det følgende kaldet W + W) og aftalens anden part (i det følgende kaldet Kunden). Forbehold taget af Kunden er kun gyldige ved W + Ws skriftlige accept heraf.

​​

Tilbud og ordrer​

Skriftlige tilbud er bindende i det antal dage, der er afgivet i tilbuddet og er gældende fra tilbuddets dato. Leveringstider beregnes fra ordrebekræftelsens dato.

Specialfremstillede varer og standardvarer i afmålte længder tages ikke retur. Øvrige standardvarer tages ikke retur, medmindre andet er skriftligt aftalt.

​​

Tekniske oplysninger​

Alle oplysninger om tekniske data, der er anført i kataloger, brochurer, annoncer, prislister o. lign., er kun vejledende.

Disse oplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler. Alle oplysninger om tekniske data, der overdrages til Kunden i.h.t. aftale, er W + Ws ejendom, medmindre andet aftales skriftligt. Sådanne oplysninger må af Kunden ikke kopieres eller overgives til tredjemand, medmindre andet aftales skriftligt. Alle tekniske oplysninger overgivet af Kunden til W + W behandles fortroligt.

​​

Tromler​

Tromler er ikke indeholdt i prisen. Tromler faktureres til Kunden, som ved tilbagelevering af tromlerne i ubeskadiget stand indenfor 3 mdr. (Denne tidsfrist kan forlænges ved skriftlig aftale), får krediteret et beløb tilsvarende fakturabeløbet.

​​

Priser​

Alle oplysninger om priser, der er anført i kataloger, brochurer, annoncer, prislister o. lign., er vejledende. Disse prisoplysninger er kun bindende, såfremt de står specifikt angivet i skriftlige aftaler. Alle priser er excl. moms og andre offentlige udgifter.

​​

Betaling​

Betaling skal ske i.h.t. betalingsbestemmelserne på fakturaen eller i.h.t. anden skriftlig aftale. Betales fakturabeløbet ikke rettidigt, beregnes morarenter fra forfaldsdato med 2 % pr. påbegyndt måned.

Hvis forfaldne beløb ikke betales rettidigt, forfalder restkøbesummen for alle leverede varer til omgående betaling. W + W er i disse tilfælde berettiget til uden varsel at stoppe for yderligere leverancer, uanset om disse er kontraktlige fastsatte.

​​

Ejendomsforhold​

Leverede varer forbliver W + Ws ejendom i det omfang, som den danske lovgivning tillader, indtil betaling sker.

Sikkerhedsstillelse​

W + W kan forlange, at Kunden straks stiller sikkerhed for ethvert tilgodehavende, herunder også renter, som W + W måtte have på Kunden.​

Levering​

Leveringstidspunktet opgives af W + W med forbehold for Force Majeure.

W + W må, så snart W + W bliver klar over at leveringstiden ikke kan overholdes, give meddelelse til Kunden herom.

W + Ws ansvar for tab, som Kunden måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering, kan aldrig overstige fakturaprisen på det pågældende produkt, ligesom der under ingen omstændigheder ydes erstatning for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab som følge af forsinket levering.

​​

Reklamationer​

Kunden er forpligtiget til at undersøge de af W + W leverede varer straks ved modtagelsen af disse. Alle fejl og mangler, der konstateres ved undersøgelsen af de af W + W leverede varer, skal meddeles W + W skriftligt inden for en periode af 8 dage efter varemodtagelsen. Returnering af varerne kan kun ske i.h.t. W + W skriftlige accept heraf.

​​

Mangelsansvar​

W + W hæfter for sine produkter i henhold til gældende dansk lovgivning. Såfremt Kunden konstaterer en mangel, er W+ W berettiget til at foretage afhjælpning i form af udbedring eller omlevering efter eget valg, såfremt manglerne ved leverancen skyldes fejl ved konstruktion, materiale eller fremstilling.

Udover det i denne paragraf anførte har W + W intet ansvar for mangler. W + W fraskriver sig således ansvaret for ethvert tab, herunder driftstab, tidstab, avance eller andet indirekte tab, som manglen måtte forvolde overfor Kunden.

​​

Produktansvar​

Forvolder en leverance fra W + W skade, er W + W ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres at skaden skyldes handlinger eller undladelser begået af W + W.

W + W har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom.

W + W er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avance og andet indirekte tab.

I det omfang, W + W måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde W + W skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker udover de ovenfor fastsatte grænser. Kunden er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod W + W i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af W + Ws leverancer.

​​

Force Majeure​

W + W forbeholder sig ansvarsfrihed for følgende omstændigheder, når de medfører forsinket levering eller forhindrer aftalens gyldighed; krig, borgerkrig, revolution, uroligheder, sabotage, tyveri, naturkatastrofer, lynnedslag, brand, eksplosioner, sygdomsepedemier og –karantæner, boykot, strejker, ødelæggelse af maskiner, driftsstop opstået pga. restriktioner i drivkraft og lignende, mangel på transportmuligheder, mangler ved, eller forsinkelser med leverancer fra W + Ws leverandører eller andre lignende omstændigheder udenfor W + Ws kontrol.

​​

Værneting​

Alle tvistigheder i forbindelse med aftaler eller kontrakter er undergivet dansk lovgivning og ret og afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

​Download betingelser her  pdf_ikon

Vi leverer som vi plejer, og det fortsætter vi med
23-03-2020
Det er ikke alt, der står stille. Installatørerne har travlt i disse uger, og forsyningslinjerne er åbne – også til vores fabrik i Tyskland. Vi leverer kabler præcis som vi plejer og med samme hastighed, så vi kan være med til at holde samfundets kritiske infrastruktur kørende. Det er vores bidrag i disse tider.
Læs mere >>
Aktuel information: Vi kører, som vi plejer
12-03-2020
Waskönig+Walter Danmark er ikke ramt af leveringsproblemer som følge af Coronavirus.
Læs mere >>
DM i kabelstrip udsat
12-03-2020
Af sikkerhedsgrunde har vi valgt at udskyde vores DM i kabelstrip til en anden god gang.
Læs mere >>

​Virksomhedsnavn OG CVR

Waskönig og Walter Danmark ApS

CVR: ​ 20848111

Adresse OG Postnummer

Kokholm 12

6000 Kolding

Kontaktinformationer

Tlf.: 75 51 70 55

Fax: 75 51 71 50

​E-mail: info@waskoenig.dk